Optochtreglement

 1. De aanwezigheid van een gas-of luchtkanon is niet toegestaan.
 1. Enige vorm van vuur of open vuur in de optocht is niet toegestaan.
 1. Bestuurders van voertuigen en toezichthouders mogen tijdens de optocht niet onder invloed zijn van alcohol en mogen tijdens de optocht geen alcoholhoudende drank gebruiken. Bij overtreding van deze bepaling zal de bestuurder niet mogen worden vervangen, doch zal het voertuig en de daarbij behorende groep uit de optocht moeten worden verwijderd. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, kunnen door de organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd.
 1. Deelname met zogenaamde drankwagens, al dan niet voorzien van een tapinstallatie, is niet toegestaan. Onder drankwagen wordt het verstaan: een wagen die wordt gebruikt voor deelname aan de carnavalsoptocht, waarin of waarop een tapinstallatie en/of grote hoeveelheid drank aanwezig is. Alcoholhoudende drank mag slechts beperkt, en in ieder geval niet zichtbaar voor het publiek aanwezig zijn op de wagen. en alleen voor personen van 18 jaar of ouder.
 1. Caravans en schaftketen zijn per definitie niet toegestaan om aan de optocht deel te nemen. Vrachtwagens als zodanig zichtbaar worden per definitie niet toegelaten! Tevens grote opleggers als zodanig zichtbaar zijn niet toegestaan. Ook zullen SRV-wagens en bussen dan wel als zodanig zichtbaar worden geweigerd. Dat betekent ook wanneer ze simpelweg overgespoten zijn dan wel minimaal zijn aangepast. Bij twijfel zal optochtcommissie bij herkeuring bepalen of wagen wordt toegelaten.
 1. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit kunststof bekers en/of blik, licht alcoholische dranken alleen voor personen die minimaal 18 jaar oud zijn.
 1. De aanwezigheid van glaswerk voor, tijdens en na de optocht is NIET toegestaan. Ook niet in afgesloten ruimtes van wagens. De organisatie en politie behouden zich het recht om eventueel aanwezig glaswerk in beslag te nemen. Het in beslag genomen glaswerk kan niet bij politie of organisatie worden terug gevorderd.
 1. De deelnemende voertuigen moeten rij technisch in voldoende staat van onderhoud verkeren. De opbouw moet aan de eisen van goed en veilig werk voldoen. De optochtcommissie en de politie Montferland wordt voldoende gelegenheid geboden de voertuigen te controleren.
 1. Indien een voertuig met opbouw is voorzien van een zelfstandige energievoorziening, zoals een accu, aggregaat, etc. of op andere wijze verhoogd brandrisico loopt, dient een deugdelijke brandblusser binnen handbereik op het voertuig aanwezig te zijn.
 1. Getrokken voertuigen dienen op deugdelijke wijze gekoppeld te zijn aan het trekkende voertuig.
 1. Indien deelnemers op een getrokken wagen of zelf rijdend voertuig meerijden, moet dit voertuig zodanig zijn gebouwd dat de deelnemers op een veilige manier kunnen opstappen, afstappen en staan.
 1. De muziekboxen dienen naar voren en achteren te worden gericht. Indien de muziek te luid ten gehore wordt gebracht, te weten meer dan 100 dB(A), kan de deelnemer door de organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd of kunnen er punten worden afgetrokken van de jurybeoordeling.
 1. De bestuurders van de voertuigen moeten voldoende uitzicht hebben om zo de nodige voorzichtigheid te kunnen betrachten, mogelijk door middel van spiegels.
 1. De voertuigen worden door minimaal twee toezichthouders begeleid.
 1. De toezichthouder dient duidelijk herkenbaar te zijn.
 1. Iedere deelnemer aan de optocht dient de aanwijzingen van de politie, brandweer en begeleiding op te volgen.
 1. De bestuurder van het voertuig moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 1. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht de aangegeven route te volgen.
 1. Deelnemers moeten aangesloten blijven in de optocht en mogen de optocht niet verlaten, tenzij de deelnemer toestemming heeft van het bestuur of de optochtcommissie.
 1. Er mag niets van de wagens worden gegooid, met uitzondering van snoep vanaf de Prinsenwagen van C.V. De Dösvlègels.
 1. Bij calamiteiten dient eenieder die deelneemt aan de optocht zich rechts van de weg op te stellen om vrije doorgang te verlenen aan brandweer, ziekenwagen, politie en/of EHBO.
 1. Deelnemers dienen zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Mocht u met een gekentekend motorrijtuig deelnemen aan de carnavalsoptocht, dan is het verstandig om aan te geven bij uw huidige verzekeraar dat u deelneemt aan een carnavalsoptocht. Er zijn namelijk verzekeraars die deelname aan ( carnavals ) optochten uitsluiten en u loopt hierdoor risico! Vaak is het zo dat, als de verzekeraar hiervan op de hoogte is gesteld, men een aantekening op de polis maakt, dat er tijdens de optocht eenmalig wel dekking wordt verleend. Mocht de verzekeraar hieraan niet willen meewerken en men dus geen dekking kan bieden, dan is er een speciale verzekering die wij u kunnen adviseren; De Praalwagenverzekering. Zoals hierboven vermeld biedt de aansprakelijkheidsverzekering van Carnavalsvereniging De Dösvlegels geen dekking voor gekentekende motorrijtuigen aangezien hiervoor een wettelijke verplichte verzekeringsplicht ( WAM ) geldt voor de eigenaar/houder van het motorrijtuig.
 1. Na ontbinding van de carnavalsoptocht gelden bij gebruik van de voor het verkeer openstaande wegen en straten de normale wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder en het voertuig. Aanbevolen wordt, ook vanuit het oogpunt van juridische aansprakelijk, daaraan ook te voldoen (bijvoorbeeld in voorkomende gevallen voertuig voorzien van deugdelijke verlichting).
 1. Na ontbinding van de optocht wordt aanbevolen de voertuigen zo spoedig mogelijk af te voeren via een van te voren afgesproken route.
 1. Het verspreiden van confetti is niet toegestaan. Indien men zich hier niet aan houdt wordt men uitgesloten van jurering en/of verwijderd uit de optocht.
 1. Deelname aan de optocht is geheel voor eigen risico.
 1. Voertuigen en/of combinaties mogen een maximale lengte van 18 meter hebben en een maximale hoogte van 6 meter. Op die hoogte geldt een maximale breedte van 2,5 meter.
 1. Alle deelnemers aan de optocht zullen, voor aanvang tijdens het opstellen op de Didamseweg gecontroleerd worden op de volgende punten:
  • De aanwezigheid van een jurynummer
  • De aanwezigheid van een deugdelijke brandblusser (alleen voor wagens)
  • Drankvoorraad mag slechts beperkt en in ieder geval niet zichtbaar voor het publiek aanwezig zijn (alleen in blik en afgeplakt)
  • Elke vorm van reclame (niet toegestaan)
  • De aanwezigheid van een gas/luchtkanon (niet toegestaan)
 1. C.V. De Dösvlègels behoudt zich het recht voor deelnemers die de door de organisatie vastgestelde route niet of slechts gedeeltelijk volbrengen uit te sluiten van jurering en/of uit de optocht te verwijderen.
 1. Groepen die gebruik maken van een gemotoriseerd voertuig om een wagen of kar mee te trekken tijdens de optocht zullen gejureerd worden als zijnde een wagen en moeten dus ook als zodanig ingeschreven zijn.
 1. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wagens of groepen te weigeren of te verwijderen voor en tijdens de optocht.
 1. Wanneer er wordt ingeschreven in een  categorie en bij jurering wordt geconstateerd dat dit niet de juiste is dan zal men uitgesloten worden van jurering.
 1. C.V. De Dösvlègels is niet aansprakelijk voor beschadigingen en vernielingen aan openbare objecten en of eigendommen van derden. Door inschrijving verklaren de deelnemer(s) bekend te zijn met de inhoud van dit reglement.
 1. Het plakken van stickers op openbare objecten is niet toegestaan. Herstel- of schoonmaakkosten kunnen (ook achteraf) door de gemeente worden verhaald op de  verantwoordelijke groep.
 1. Elke vorm van reclame uiting, zowel verbaal als non-verbaal, is niet toegestaan. Wordt er toch reclame gemaakt dan wordt de groep uitgesloten van jurering en behoudt de organisatie het recht om de groep te weigeren of te verwijderen voor de optocht.
 1. Het niet opvolgen van bovengenoemde verplichtingen en verboden heeft tot gevolg dat de betreffende persoon/groep wordt uitgesloten van deelname aan de optocht of zijn/haar deelname aan de optocht direct moet beëindigen op vordering van de organisatie of de politie.
 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van C.V. De Dösvlègels.