16 sep 2019 - Algemene ledenvergadering (alleen voor leden)

Vanaf: 20:11 tot 22:00

De agenda voor deze avond luidt als volgt:

1.     Opening

2.     Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 september 2018 (deze liggen 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage of zijn vooraf opvraagbaar door een e-mail te sturen naar info@dosvlegels.info met het verzoek hierom)

3.     Financieel verslag

4.     Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe kascontrole commissie

5.     Bestuursverkiezing
Remo Hendricksen (secretaris) is aftredend en herkiesbaar.
Overige kandidaten kunnen zich schriftelijk, ondertekend door tenminste 10 leden en tot de aanvang van de Algemene Ledenvergadering, aanmelden bij het bestuur.

6.     Dansgroep Let’s Dance

7.     Mededelingen

8.     Rondvraag

(Start)Locatie: 't Heuveltje (Sint Jansgildestraat 27, 7037 CA) te Beek (Gem.: Montferland)